Selasa, 17 Juli 2018

Perihal Perkembangan Asuransi

Perlindungan Maksimal dari Allianz Allisya Protection Plus Vimyace arthika nukasana pasuna sanraksana sadhana ahe he jokhima vyavasthapana eka prakara ahe, mukhyatve eka akasmika kinva aniscita nukasana cya dhoka virud'dha heja karanyasathi vaparale. Vima puravanari sanstha vima kampani, insuransa kampani, vima vahaka kinva andararayatara mhanuna olakhali jate. Vima kharedi karanara eka vyakti kinva sanstha vimadharaka mhanuna kinva polisidharaka mhanuna olakhali jate. Vavama vyavatanata vavamadharakane vavamadharakala vavamadharakane sanravita jhalelya nukasanici bharapa'i karanyasathi vavamadharakaca vavama karanyacya badalyata vavamadharakaci hapta bharuna povalasici rakkama va hadalelya tulaneta kami hani samajate. Tota vittiya asu sakata nahi kinva nasu sakato, parantu arthika atimmadhye to kami karane avasyaka ahe ani saman'yata: Jyamadhye vimadharakace malaki, malaki, kinva adhi astitvata asalele natesambandha sthapita kelelya vimayogya vyaja aheta te samavista hote. Insu'ara vyaktila eka karara prapta hoto, jyala insuransa polisi mhanatata, jyata ati ani paristhitin ca tapasila ahe jyakhali insu'ara vyakti vimadharakala bharapa'i de'ila.

Insuransa polisipramane vimadharakane vimadharakankaduna akaralelya vyajadarasathi dilelya rakameci kimmata primiyama mhanatata jara insu'ara vyaktila nukasanica anubhava yeto jo sambhavyatah insuransa polisidvare sanraksita ahe tara vimadharaka dave samayojakane prakriya karuna vima kampanisa dava sadara karato. Vimakata punha bhandavalasahisa ghe'una svatahce dhoke heja karu sakato, jyadvare an'ya vima kampani kahi jokhima ucalanyasa tayara ahe, visesata: Jara prathamika vima dharaka tyasa vahuna nenyasathi dhoka jasta asato. Cini ani bebiloni vyapari jokhima hastantarita karanyasathi kinva vitaranasathi pad'dhati kramasah 3 ani 2 sahastraka bisita mhanuna pracalita hoti. 1) Phasavya nadicya repida karanarya cini vyapari, aneka vahanampasuna tyan ce mala punarvitarita karatila jyamule konatyahi eka jahajammule honare nukasana maryadita ho'ila. . Bebiloninni eka asi vyavastha vikasita keli ji ham'murabicya prasid'dha sanhiteta lihili geli, ka. I.Sa. 1750, Ani lavakara bhumadhya samudraparyatana vyaparyanni sarava kela. Perihal Perkembangan Asuransi